Young Pioneer Tours

2019 North Korean Elections

The Mansudae Assembly Hall where the delegates of the 2019 North Korean Elections were elected.

Despite what you might think, or perceive North Korea like most current and former Socialist Countries holds elections to its parliament, known in the DPRK as the Supreme People’s Assembly (SPA). Here is some information about the latest elections, the 2019 North Korean Elections

Electoral System of North Korea

The electoral system of North Korea. In the 2019 North Korean Elections. 687 delegates were elected

The electoral system of North Korea is technically first-past-the-post. This means that there are candidates in a number of constituencies. There are 687 constituencies in the case of North Korea.

The difference between North Korean elections and what we would have in the West is that there is only one candidate put up in each constituency. In this way, the election is more like a referendum on each candidate. Some have said this makes it a rubber stamp parliament, whilst others would argue that the democratic element comes from the fact that each candidate must be voted in by the region party.

Is Kim Jong-Un a member of the SPA?

This is a very interesting point! Until 2019, all leaders of North Korea also stood for a seat in the SPA, the 2019 North Korean elections marked the first time this was not the case.

Election Day in North Korea

At 11:00 on March 10th 2019, Kim Jong-un went to Sub-constituency No. 40 of Constituency No. 10 Kyogu located at the Kim Chaek University of Technology, where he voted for the university’s president Hong So-hon as his local candidate.

Voter turnout in North Korea

In the 2019 North Korean Elections, the KCNA estimated voter turnout to be around 99%!

Are there any religious organziations voted for?

Aside from one political party generally speaking politics and religion in North Korea are kept very much apart from each other.

Members of the Supreme Peoples Assembly (SPA)

Elected members

The following were elected as members of parliament of the SPA in the 2019 North Korean Elections. We have included the constituency from which they were voted in.

 •     Mangyongdae: Han Song-guk
 •     Kwangbok: Yun Yong-chol
 •     Palgol: Pak Kum-hui
 •     Janghun: Kim Yun-sil
 •     Killimgil: Kim Yo-jong
 •     Chukjon: Kim Song-bong
 •     Taepyong: Kim Yong-bok
 •     Wollo: Kim Tong-suk
 •     Kyongsang: Ri Song-jun
 •     Kyogu: Hong So-hon
 •     Ryonhwa: Sim Kyong-ok
 •     Sochang: Kil Kum-sun
 •     Pyongchon: Kim Myong-hwan
 •     Ansan: Kim Sok-nam
 •     Ponghak: Kim Hyon
 •     Ryukgyo: Ri Yong-hui
 •     Saemaul: Jo Kil-nyo
 •     Potonggang: Pang Sung-son
 •     Ryugyong: Kim Hye-ran
 •     Pulgungori: Ri Mi-ok
 •     Kaeson: Choe Hui-tae
 •     Pipa: Hwang Sun-hui
 •     Jonsung: Choe Ryong-hae
 •     Kinmaul: Ri Sung-ho
 •     Sosong: Ri Su-yong
 •     Janggyong: Hong Song-gwang
 •     Hasin: O Yong-jae
 •     Jungsin: Pak In-suk
 •     Taesong: Tae Hyong-chol
 •     Ryonghung: Yang Hyong-sop
 •     Anhak: Jong Myong-il
 •     Ulmil: Jo Kum-ju
 •     Kwahak: Jang Chol
 •     Tongmun: Kim Song-hui
 •     Chongryu: Ri Song-uk
 •     Munsu: Ri Myong-chol
 •     Tapje: Choe Song-ran
 •     Sagok: Kim Yong-bae
 •     Tongdaewon: Cha Hui-rim
 •     Ryuldong: Choe Song-won
 •     Silli: Sim Il-chol
 •     Samma: Ri Man-gon
 •     Songyo: Rim Tong-hun
 •     Tungmae: Ri Kun-il
 •     Ryulgok: Jo Myong-nam
 •     Yongje: Han Myong-hui
 •     Rangrang: Kim Yong-nam
 •     Jongo: Kim Ki-nam
 •     Jongbaek: Pak Hyong-ryol
 •     Chungsong: Ri Un-jong
 •     Kwanmun: Jo Ju-yong
 •     Sungri: Ri Pyong-chol
 •     Wonam: Ko Song-dok
 •     Ryongsong: Ham Chol-nam
 •     Rimwon: Kim Kwang-uk
 •     Ryunggung: An Myong-gon
 •     Unha: Ri Yong-suk
 •     Oun: Kang Sun-chol
 •     Masan: Kim Hae-song
 •     Sunan: Rim Kwang-ung
 •     Sokbak: Jon Sung-nam
 •     Sadong: Jo Hyong-chol
 •     Turu: Choe Chol-jung
 •     Hyuam: Ryom Tok-jun
 •     Rihyon: Pak Hyok
 •     Ryokpo: Jong Yong-suk
 •     Nunggum: Yun Kye-su
 •     Hyongjesan: Ri Yong-chol
 •     Hadang: Paek Sok-sun
 •     Sangdang: Kim Jong-suk
 •     Sinmi: Rim Won-jun
 •     Samsok: Kim Nung-o
 •     Todok: Jon Ha-rim
 •     Kangnam: Ri Man-song
 •     Yongjin: Ri Won-ok
 •     Kangdong: Jo Jun-mo
 •     Ponghwa: Kim Jae-ok
 •     Samdung: Kim Jong-chol
 •     Sangri: Kang Pyo-yong
 •     Hukryong: Kim Pyo-hun
 •     Songsok: Hwang Kang-chol
 •     Panghyon: Hong Pyong-chol
 •     Pyongsong: Chae Myong-hak
 •     Undok: An Myong-ok
 •     Ori: Kim Yong-su
 •     Samhwa: Kim Sung-du
 •     Kuwol: Min Sang-gi
 •     Okjon: Choe Chang-gi
 •     Paeksong: Ri Ryong-nam
 •     Anju: Ri Chang-gun
 •     Sinanju: Ri Kye-bong
 •     Tongmyon: Ri Kun-ho
 •     Wonpung: Choe Ji-son
 •     Nampyong: Yun Jong-guk
 •     Namhung: O Su-yong
 •     Kaechon: Kim Kum-suk
 •     Ramchon: Yun Yong-nam
 •     Sambong: Jang Jong-nam
 •     Konji: Kim Sun-hwa
 •     Kangchol: Kim Chang-gon
 •     Ryungjin: Kim Tok-hun
 •     Kakam: Jang Kyong-chol
 •     Alim: Rim Tong-chol
 •     Ryongun: Ri Il-hwan
 •     Sunchon: O Yong-gon
 •     Saedok: Kim Tu-il
 •     Soksu: Choe Yong-il
 •     Ryonpo: Sim Tong-chol
 •     Jeyak: Ryu Tu-hyon
 •     Subok: Pak Pong-ju
 •     Jikdong: Song Chang-ho
 •     Ryongak: Choe Kwang-il
 •     Tokchon: Choe Jang-il
 •     Kongwon: Im Chol-ung
 •     Jenam: Ri Yong-chol
 •     Chongsong: Mun Myong-hak
 •     Sangdok: Yu Rim-ho
 •     Jangsang: Kim Yong-dae
 •     Taedong: Ko Ki-chol
 •     Sijong: Ri Myong-hak
 •     Yongok: Yun Jong-sil
 •     Jungsan: Kim Song-il
 •     Kwangje: Sin O-sun
 •     Pungjong: Han Chol
 •     Pyongwon: Kim Jun-son
 •     Wonhwa: So Kyong-sim
 •     Opa: Ma Won-chun
 •     Unbong: Pak Tae-song
 •     Hanchon: Yu Chol-u
 •     Sukchon: Ri Yong-chol
 •     Ryongdok: Ri Song-chol
 •     Yoldusamchon: Kim Jae-nam
 •     Namyang: Kim Man-song
 •     Komsan: Choe Yong-song
 •     Mundok: Kang Hyong-bong
 •     Rimsok: Rim Tok-hwa
 •     Ryongo: Kim Song-hui
 •     Songchon: Jang Sun-kum
 •     Kunja: Jon Kwang-ho
 •     Sinsongchon: Ryu Won-song
 •     Jangrim: Kim Ki-gun
 •     Sinyang: Choe Yong-hui
 •     Yangdok: Kang Chu-ryon
 •     Tongyang: Kim Ok-ryon
 •     Unsan: O Yong-chol
 •     Chonsong: Jong Yong-nam
 •     Kubong: Ju Yong-gil
 •     Jaedong: Kim Ung-sop
 •     Haksan: Sin Ung-sik
 •     Mangil: Ri Myong-hui
 •     Pukchang: Kim Yong-chol
 •     Songnam: Mun Sun-hui
 •     Okchon: Kim Kwang-su
 •     Inpo: U Won-yong
 •     Tukjang: Jon Hak-chol
 •     Maengsan: Jo Won-taek
 •     Nyongwon: Pak Tong-chol
 •     Taehung: Wang Chang-uk
 •     Huichang: Son Sok-gun
 •     Sinjak: Jang Se-hyon
 •     Chongnam: Pak Yong-jin
 •     Komunkum: Kim Hyong-il
 •     Ungok: Kim Tong-il
 •     Taebaeksan: Ri Gwon
 •     Otaesan: Kim Kwang-hyok
 •     Unpasan: Jang Yong-su
 •     Cholbongsan: Jong Se-yon
 •     Myolaksan: Kim Yong-jin
 •     Jangamsan: Kim Myong-ho
 •     Pongsusan: Yun Tong-hyon
 •     Taedoksan: Kim Jong-gwan
 •     Namchongang: Hwang Kun-il
 •     Jangjasan: Kim Myong-sik
 •     Sinpagang: Jin Chol-su
 •     Taesongsan: So Hong-chan
 •     Mannyonsan: Yun Pyong-gwon
 •     Kuwolsan: Kim Song-chol
 •     Hallasan: No Kwang-chol
 •     Chonmasan: Kim Hyong-ryong
 •     Samgaksan: Son Chol-ju
 •     Sungrisan: Jo Kyong-chol
 •     Osongsan: Kim Taek-gu
 •     Roktusan: Pak Su-il
 •     Unbaeksan: Pang Kwan-bok
 •     Pongsungsan: Ho Yong-chun
 •     Paekmasan: Ri Tu-song
 •     Songaksan: Ri Tong-chun
 •     Suyangsan: Ri Yong-ju
 •     Sindoksan: An Ji-yong
 •     Myongdangsan: Kim Sok-hong
 •     Pongaksan: Choe Tu-yong
 •     Taemyongsan: Pak Myong-su
 •     Ryongaksan: Ri Tae-sop
 •     Songchongang: Ri Pong-chun
 •     Pyongchongang: Ju Song-nam
 •     Sujonggang: Kim Kum-chol
 •     Chailgang: Kim Sang-ryong
 •     Samchongang: Pak Jong-chon
 •     Somjingang: Song Sok-won
 •     Yongchongang: Kim Myong-nam
 •     Okchongang: Kim Su-gil
 •     Ryesangang: Kim Kwang-su
 •     Wigumgang: Ri Mun-guk
 •     Kalmagang: Song Yong-gon
 •     Haegumgang: Ko Myong-su
 •     Pipagang: Ri Jong-nam
 •     Kumchongang: Ri Yong-gil
 •     Taedonggang: Kang Sun-nam
 •     Chongchongang: Hong Jong-tuk
 •     Amnokgang: Ri Kwang-ho
 •     Tumangang: Ri Yong-chol
 •     Kunmasan: Hong Chol-gun
 •     Naegumgang: Chon Jae-gwon
 •     Hyoksin: Ju Tong-chol
 •     Hwaebul: Kim Kwang-hyok
 •     Sobaeksu: Ri Myong-su
 •     Kumsu: Kwak Chang-sik
 •     Haebal: Jo Tae-san
 •     Moranbong: Kim Yong-ho
 •     Haebang: Jang Il-su
 •     Pyoldong: Choe Pu-il
 •     Jonjin: Kang Pil-hun
 •     Jasonggang: Ri Yong-hwan
 •     Ponghwasan: Jon Tae-nam
 •     Kumgangsan: Ro Kyong-jun
 •     Sinuiju: So Ran-hui
 •     Paeksa: Ri Jong-ryol
 •     Namjung: Jong Yong-guk
 •     Minpo: Kim Man-su
 •     Sumun: Sin Ryong-man
 •     Chinson: O Jong-hui
 •     Ryusang: Kim Hae-yong
 •     Wai: Kang Ryong-mo
 •     Sokha: Pak Hui-min
 •     Rakjong: Pak Jong-gun
 •     Yonha: Kim Hwa-song
 •     Kusong: So Chun-yong
 •     Paeksok: Kim Jong-chol
 •     Namchang: Yang Sung-ho
 •     Chahung: Ho Chol-yong
 •     Jongju: Kim Kwang-un
 •     Tokon: Paek Jong-ran
 •     Koan: Ri Yong-jun
 •     Namho: Kim Kyong-ae
 •     Kalsan: Sonu Hui-chol
 •     Sakju: Kim Kwang-song
 •     Pungnyon: Kim Myong-ok
 •     Supung: Kang Won-sik
 •     Chongsong: Ri Chang-sok
 •     Pihyon: Hwang Jun-taek
 •     Ryangchaek: Kim Chol
 •     Paekma: Kim Yong-son
 •     Ryongchon: Kim Se-wan
 •     Pukjung: Hong Kwang-hyok
 •     Ryongampo: Choe Chan-il
 •     Sinam: Kim Yong-sun
 •     Yomju: Kim Pyong-ho
 •     Tasa: Choe Yong-dok
 •     Wiha: Paek On
 •     Cholsan: Jang Chang-ha
 •     Kasan: Kim Yong-gil
 •     Tongrim: Kye Myong-chol
 •     Chonggang: Ri Chung-gil
 •     Singok: Kim Chol-ho
 •     Sonchon: Paek In-chol
 •     Wolchon: Kwon Song-ho
 •     Samsong: Jo Jong-mun
 •     Inam: Ho Kwang-chun
 •     Kwangsan: Kim Il-guk
 •     Wonha: Cha Sung-su
 •     Chojang: Pak Tae-sik
 •     Unchon: Choe Kwang-chol
 •     Taeo: Kim Song-nam
 •     Posok: Choe Myong-sil
 •     Pakchon: Ryu Jong-guk
 •     Toksam: Ho Kwang-il
 •     Maengjung: Pak Yong-sun
 •     Nyongbyon: Kim Kum-sil
 •     Palwon: Ri Ju-o
 •     Kujang: Mun Kyong-dok
 •     Ryongdung: Kim Yong-song
 •     Ryongmun: Ju Yong-sik
 •     Sugu: Choe Yong
 •     Hyangsan: Kim Kyong-hui
 •     Taepyong: Choe Hyok-chol
 •     Unsan: Jong Kyong-il
 •     Pungyang: Ri Chol-jin
 •     Joyang: Han Chang-ho
 •     Taechon: O Hye-son
 •     Unhung: Ho Jong-ok
 •     Hakbong: Kim Kyong-nam
 •     Chonma: Kim Yong-gyu
 •     Joak: Kim Kun-chol
 •     Uiju: Han Tong-song
 •     Unchon: Hong Yong-chil
 •     Tokryong: Mo Sung-gil
 •     Taegwan: Choe Yong-song
 •     Taeryong: Jo Yong-su
 •     Changsong: Choe Hak-chol
 •     Tongchang: Paek Myong-chol
 •     Pyokdong: Paek Sun-yong
 •     Sindo: Ri Yong-chol
 •     Yaksan: Choe Song-il
 •     Haechong: So Sung-chol
 •     Uppa: Kim Tong-son
 •     Okgye: Kim Yong-chol
 •     Soae: Kang Ji-yong
 •     Sokchon: Pak Myong-chol
 •     Hakhyon: U Chang-sik
 •     Pyoksong: An Hye-song
 •     Jukchon: Pak Pong-tok
 •     Kangryong: Jang Yong-su
 •     Pupo: Yo Man-hyon
 •     Kumdong: Choe Sun-chol
 •     Ongjin: Ri Myong-chol
 •     Sagot: Paek Kyong-sin
 •     Samsan: Kim Mok-ryong
 •     Jonsan: Kim Jang-san
 •     Taetan: An Kyong-hwa
 •     Kwasan: Hong Pong-chol
 •     Jangyon: Mun In-chol
 •     Rakyon: Ri Yong-chol
 •     Samchon: Ri Ik-jung
 •     Talchon: Kim Jong
 •     Songhwa: Kim Son-hui
 •     Unryul: Kim Ung-chol
 •     Kumsanpo: Kang Kil-yong
 •     Jangryon: Ri Hwa-gyong
 •     Unchon: Kil Kyong-hui
 •     Ryangdam: Kim Ik-song
 •     Anak: Ko In-ho
 •     Wolji: Kim Chang-yop
 •     Taechu: Choe Yong-sam
 •     Omgot: Ri Jae-sik
 •     Sinchon: Kim Chang-nam
 •     Saenal: Mun Ung-jo
 •     Saegil: Pak Yong-ho
 •     Panjong: Kwon Jong-sil
 •     Jaeryong: Choe Hwi
 •     Samjigang: Ri Hye-suk
 •     Jangguk: Kim Yong-ae
 •     Pukji: Kim Tae-song
 •     Sinwon: So Pyong-hwan
 •     Muhak: Song Won-gil
 •     Pongchon: Kim Chun-do
 •     Sindap: Kang Jong-hui
 •     Paechon: Won Kyong-mo
 •     Kumsong: Kim Tae-sik
 •     Jongchon: Kim Jin-guk
 •     Unpong: Ri Chol-man
 •     Kumgok: Kang Myong-chol
 •     Yonan: Pak Tae-dok
 •     Ohyon: Jin Yon-sil
 •     Songho: Hong Myong-gi
 •     Chontae: Choe Tong-yun
 •     Haewol: Kim Myong-chol
 •     Chongdan: Yang Yong-gil
 •     Namchon: Choe Sung-ho
 •     Tokdal: Ri Hong-sop
 •     Chongjong: Pak Yon-ok
 •     Ryongyon: Kim Jong-ho
 •     Kumi: Ri Jong-suk
 •     Kwail: O In-nam
 •     Sindae: Jong Su-hyok
 •     Sariwon: O Myong-chun
 •     Wonju: Chae Kang-hwan
 •     Migok: Song Yun-hui
 •     Songyong: Kang Yun-sok
 •     Kwangsong: Ri Son-gwon
 •     Jongbang: Ri Yong-rae
 •     Unha: Ri Yong-ho
 •     Kuchon: Ri Yong-sim
 •     Kaesong: Paek Chun-gi
 •     Tonghyon: Jong Kyong-taek
 •     Sonjok: Choe Pyong-ryol
 •     Unhak: Pang Kang-su
 •     Tokam: Ri Kum-chol
 •     Panmun: Kim Yong-chol
 •     Ryongsan: Ri Kil-song
 •     Kaepung: An Yong-hwan
 •     Hwangju: Ri Hye-jong
 •     Chongryong: Ro Kwang-sop
 •     Samjong: Kim Chol-guk
 •     Hukgyo: Han Chol-nam
 •     Yontan: Ri Hang-gol
 •     Misan: Ri Yong-sik
 •     Pongsan: Ryang Jong-hun
 •     Madong: Kim Jae-chol
 •     Chonggye: Kim Chang-gwang
 •     Kuyon: Jo Chol-song
 •     Unpa: Ko Kil-son
 •     Kangan: Kim Tae-song
 •     Kwangmyong: Cha Jae-hui
 •     Risan: Ko Jong-chol
 •     Taechon: Kim Jong-ok
 •     Sohung: Han I-chol
 •     Poman: O Myong-song
 •     Sunan: Kwon Tae-yong
 •     Namjong: Pak Kum-song
 •     Yonsan: Kim Tu-chol
 •     Holdong: Kim Jae-song
 •     Sinpyong: An Tong-chun
 •     Mannyon: Ri Yong-jin
 •     Koksan: Ryu Myong-kum
 •     Pyongam: Pak Myong-son
 •     Singye: Nam Yong-suk
 •     Jongbong: Ju Tong-chol
 •     Chuchon: Choe Sin-uk
 •     Pyongsan: Ki Kwang-ho
 •     Chongsu: Ri Myong-hui
 •     Namchon: Kim Jong-chol
 •     Kumchon: Kim Wan-su
 •     Hyonnae: Pak Hye-suk
 •     Soktam: Ho Pong-il
 •     Songrim: Ri Jong-chol
 •     Tangsan: Ho Ryong
 •     Tosan: Kim Jong-ok
 •     Yangsa: Jang Ki-ho
 •     Jangpung: Jo Yong-chol
 •     Kuhwa: Kim Kyong-sim
 •     Sangwon: Jo Yon-jun
 •     Myongdan: Yun Jae-hyok
 •     Junghwa: Han Ung-su
 •     Chaesong: Ri Jong-hyok
 •     Sungho: Ri Kum-ok
 •     Mandal: Im Hun
 •     Kanggye: Ro Tu-chol
 •     Yonju: An Yong-nam
 •     Puchang: Jang Hyok
 •     Yahak: Choe Chang-son
 •     Sokhyon: Kim Hye-ran
 •     Wiryong: Jong Kwang-chol
 •     Naeryong: Han Yong-ho
 •     Manpo: Kim Myong-hun
 •     Kuo: Chae Jong-sok
 •     Munak: Kim Chon-ho
 •     Huichon: Kim Jae-ryong
 •     Solmoru: Pak Chol-hun
 •     Chupyong: Ham Nam-hyok
 •     Chongnyon: Tae Jong-su
 •     Jonpyong: Ri Yong-hon
 •     Songgan: Ri Sung-kum
 •     Songryong: Sin Kwan-jin
 •     Jonchon: Ri Su-ryon
 •     Hakmu: Kim Yong-il
 •     Unsong: Hong Sung-mu
 •     Ryongrim: So Kyong-ho
 •     Tongsin: Pak Chun-gon
 •     Songwon: Kim Chong-gyun
 •     Janggang: Pak Yong-bok
 •     Hyangha: Ko Pyong-hyon
 •     Rangrim: Ri Hyong-gun
 •     Hwapyong: So Kyong-chol
 •     Jasong: Kim Kwang-ju
 •     Junggang: Kim Tuk-mong
 •     Sijung: Jang Il-ryong
 •     Wiwon: Kim Chang-gol
 •     Ryanggang: Song Jong-hak
 •     Chosan: Ri Sung-nyo
 •     Kopung: Ri Chol-ho
 •     Usi: Jang Kum-hui
 •     Segil: Rim Sun-hui
 •     Kwanpung: Pyon Ung-gyu
 •     Jangdok: Choe Kwang-il
 •     Pongchun: Jang Sung-ho
 •     Myongsok: Yu Kyong-ho
 •     Wonnam: Paek Yong-suk
 •     Pohwa: An Jong-su
 •     Pokmak: Ri Yong-sik
 •     Kalma: Han Sang-jun
 •     Munchon: Won Nam-chol
 •     Munpyong: Ri Chol-ho
 •     Okpyong: Kim Jong-sim
 •     Chonnae: Om Yong-hak
 •     Hwara: Pak Kwang-song
 •     Anbyon: Pak Jong-nam
 •     Paehwa: U Jong-suk
 •     Kosan: Han Yong-chol
 •     Pupyong: Ham Jong-chol
 •     Solbong: Son Kum-wol
 •     Tongchon: Jo Song-chol
 •     Songjon: Pak Chol-min
 •     Kosong: Jon Chang-guk
 •     Onjong: Choe Son-hui
 •     Kumgang: So Kwang-ok
 •     Soksa: Kye Hun-nyo
 •     Changdo: Hwang Man-bok
 •     Kimhwa: Ri Tu-il
 •     Songsan: Mun Yong-chol
 •     Huiyang: Kim Guk-chang
 •     Sepo: Ri Ik
 •     Hupyong: Hwang Min
 •     Pyonggang: An Yong-sik
 •     Pokgye: Nam Sung-u
 •     Cholwon: Sin Chol-hui
 •     Naemun: Pak Jong-ho
 •     Ichon: Ryu Jong-chol
 •     Pangyo: Paek Jong-sun
 •     Popdong: Kim Kum-yong
 •     Somun: Yu Kyong-hak
 •     Samil: Ri Tae-jin
 •     Sangsin: Yun Chol-ho
 •     Tonghungsan: Mun Yong-son
 •     Sosang: Kim Myong-gil
 •     Pungho: Mun Sang-gwon
 •     Huisang: Ho Song-chol
 •     Segori: Han Song-il
 •     Jangsong: Yu Kyong-suk
 •     Toksan: Kim Sung-jin
 •     Sapo: Kim Sung-gi
 •     Saegori: Pak Song-il
 •     Choun: Kang Son
 •     Hungdok: Ri Guk-chol
 •     Hungso: Kim Kwang-sik
 •     Haean: Jang Song-chol
 •     Unjung: Ri Kyong-il
 •     Chongi: Ri Chang-ryong
 •     Ryujong: Kim Chol-ha
 •     Soho: Kim Chol-yong
 •     Sinpo: Ri Yu-chol
 •     Pungo: Kang Chol-gu
 •     Ohang: Kim Song-il
 •     Yanghwa: Song Chun-sop
 •     Tanchon: Kim Sang-song
 •     Ssangryong: Jon Hye-song
 •     Sindanchon: Ho Tae-chol
 •     Omong: Kang Jong-gwan
 •     Ryongdae: Ri Jong-mu
 •     Kwangchon: Kim Chol-su
 •     Paekgumsan: Jang Chun-gun
 •     Kumgol: Choe Chol
 •     Pukdu: Hwang Yong-sam
 •     Sudong: Kim Jong-dok
 •     Ryongpyong: Kim Jong-sok
 •     Jangdong: Ryom Chol-su
 •     Kowon: Kim Kwang-sok
 •     Puraesan: Kim Hyon-jin
 •     Yodok: Ri Jong-hwa
 •     Kumya: Ju Hwa-suk
 •     Inhung: Yun Yong-il
 •     Kajin: Choe Jong-ho
 •     Kwangmyongsong: Kim Pong-yong
 •     Jungnam: Sok Won-chun
 •     Jongpyong: Nam Yong-hwal
 •     Sondok: Pak Chun-nam
 •     Sinsang: Jon Song-guk
 •     Chowon: Ri Myong-chol
 •     Toksan: Ri Sung-nyon
 •     Jangjin: Pak Chung-u
 •     Yangji: Pang Chang-dok
 •     Pujon: Kang Song-hui
 •     Sinhung: Kim Sok-sun
 •     Sangwonchon: Jon Il
 •     Puhung: Han Ju-song
 •     Yonggwang: Ri Wan-ho
 •     Suchon: Pak Jong-hyon
 •     Kisang: Han Ryong-guk
 •     Hamju: Choe Il-ryong
 •     Kusang: Kim Song-bong
 •     Tongbong: Ri Yong-ae
 •     Sangjung: Kang Su-rin
 •     Sojung: Kim Tong-chun
 •     Samho: Pak Hun
 •     Hongwon: Choe Pok-sun
 •     Sanyang: Han Chang-sun
 •     Unpo: Ju Jong-kyong
 •     Toksong: Kang Jong-ho
 •     Janghung: Jong Kyong-hwa
 •     Pukchong: Ko Tae-ryong
 •     Sinchang: Kim Kyong-ho
 •     Sinbukchong: Kim Song-gu
 •     Chonghung: Han Myong-hui
 •     Riwon: Kang Jong-sil
 •     Rahung: Kim Yong-gyu
 •     Chaejong: Kim Kyong-jun
 •     Hochon: Tong Jong-ho
 •     Sinhong: Ri Kang-son
 •     Sangnong: Choe In-ho
 •     Kumho: Ri Tam
 •     Ranam: Tae Jin-hyok
 •     Rabuk: Pyon Sung-gun
 •     Namchongjin: Kim Song
 •     Puyun: Ryang Yong-ho
 •     Songpyong: Kim Kwang-nam
 •     Sabong: Choe Ju-chol
 •     Kangdok: Tong Hun
 •     Susong: Choe Yong-ho
 •     Sunam: Kim Song-won
 •     Malum: Hong Kil-ho
 •     Pohang: Kim Hyon-myong
 •     Subuk: Kim Chol-ho
 •     Namhyang: Kim Ki-song
 •     Sinjin: Ri Chol
 •     Kyodong: Kim Chang-gil
 •     Chongam: Ri Yong-son
 •     Ryonjin: Kang Yong-ju
 •     Kwanhae: Kang Yong-su
 •     Huiryong: Ko Ju-gwang
 •     Osandok: Ri Sun-sil
 •     Manyang: Ri Kwi-ok
 •     Yuson: Ri Hye-sun
 •     Songam: Jon Song-man
 •     Chonghak: Ho Tae-ryol
 •     Jegang: Ri Song-jae
 •     Jangpyong: Choe Il
 •     Haksong: Choe Un-sil
 •     Kilju: Rim Chun-hui
 •     Ilsin: Kim Il
 •     Junam: Yun Kang-ho
 •     Yongbok: Choe Kwi-nam
 •     Hwadae: Jo Kum-hui
 •     Ryongpo: Kim Hyong-jun
 •     Myongchon: Ryang Won-jin
 •     Ryongam: U Ung-ho
 •     Myonggan: Choe Yong-suk
 •     Ryongban: Kim Yong-ho
 •     Kukdong: Ho Jong-man
 •     Orang: Choe Yong-suk
 •     Odaejin: Ri Yong-chol
 •     Kyongsong: Pak Kun-sok
 •     Hamyon: Jang Chun-sil
 •     Sungam: Nam Hong-son
 •     Puryong: Pak In-su
 •     Musan: Myong Song-chol
 •     Soedol: Pyo Il-sok
 •     Sangchang: Kim Chung-gol
 •     Yonsa: Ro Song-ung
 •     Onsong: Ri Hi-yong
 •     Wangjaesan: Kim Ok-ryon
 •     Jongsong: Kim Kwang-chol
 •     Kyongwon: Sin Chol-ung
 •     Kogonwon: Jon Han-gil
 •     Ryongbok: Ji Jae-ryong
 •     Kyonghung: O Kyong-sok
 •     Haksong: Kim Yong-sil
 •     Obong: Jang Kil-ryong
 •     Hyesan: Pak Chol-ho
 •     Hyejang: Jang Hyong-suk
 •     Tapsong: Choe Ryon-hui
 •     Songbong: Ri Sang-won
 •     Ryonbong: Kim Mi-nam
 •     Sinpa: Kim Sung-hui
 •     Popyong: Song Kum-nam
 •     Koup: Ri Yong-il
 •     Pungsan: Jon Tong-ho
 •     Pochon: Rim Chun-nam
 •     Samjiyon: Yang Myong-chol
 •     Taehongdan: Kim Kwang-ho
 •     Paekam: An Mun-hak
 •     Yupyong: Kim Kang-il
 •     Unhung: Ri Song-guk
 •     Sangjang: Yun Pok-nam
 •     Kapsan: Han Su-gyong
 •     Oil: Kim Sang-uk
 •     Pungso: Yon Kyong-chol
 •     Samju: Ju Hang-gon
 •     Hanggu: Kang Yang-mo
 •     Hupo: Pak Jun-ho
 •     Munae: Song Sung-chol
 •     Konguk: Choe Tong-myong
 •     Ryusa: Kang Dok-chun
 •     Waudo: Ri Gil-chun
 •     Namsan: Kim Tuk-sam
 •     Taedae: Jang Ryong-sik
 •     Kapmun: Tokgo Chang-guk
 •     Kangso: Kim Pyong-hae
 •     Sohak: Jang Chol-jun
 •     Chongsan: Yun Chun-hwa
 •     Sogi: Ri Kwang-chol
 •     Tokhung: Kim Yong-jae
 •     Chollima: Kim Han-il
 •     Kangsan: Pak Kwang-ho
 •     Pobong: Ri Nam-son
 •     Hwasok: Kim Kye-gwan
 •     Taean: Choe Sung-ryong
 •     Oksu: Ro Ik
 •     Ryonggang: Im Jong-sil
 •     Ryongho: Chang Jae-ryong
 •     Onchon: Rim Kyong-man
 •     Haeun: Jo Kyong-guk
 •     Sohwa: Sin In-ok
 •     Kwisong: Sin Tong-ho
 •     Rajin: Sin Yong-chol
 •     Tongmyong: Choe Yong-bok
 •     Changpyong: Han Jang-su
 •     Sonbong: Jo Jong-ho
 •     Ungsang: Sin Tong-su

And that is the story on the 2019 North Korea Elections and elections in the DPRK as a whole.

To get a better understanding politics in the DPRK check out our Political Interest Tour

About Post Author

.
Menu